Onze Privacyverklaring

 

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Forum Advocaten. Hierin wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw privacy. Zo wordt o.a. uitgelegd welke informatie wij verwerken en voor welke doeleinden dit gebeurt. Tevens wordt vermeld welke rechten u heeft m.b.t. de verwerking van uw gegevens, de correctie ervan enz.

Wie we zijn

Forum Advocaten is georganiseerd als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) en heeft haar maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te 2000 ANTWERPEN, Nassaustraat 37-41, is ingeschreven in het RPR van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen en is ingeschreven in de  KBO onder het nummer 0848.704.171.

Voor de actuele lijst van de advocaten die in ons kantoor werkzaam zijn verwijzen wij graag naar onze website www.forumadvocaten.be.

We vinden de bescherming van jouw privacy uiterst belangrijk

Als advocatenkantoor dienen wij regelmatig persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je ons vraagt jouw belangen te behartigen, wanneer je bij ons solliciteert, of wanneer je onze website bezoekt,…

Wij verklaren dat onze activiteiten in overeenstemming zijn met de vigerende privacywetgeving, die voornamelijk geregeld wordt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of de Engelse afkorting GDPR).  Uiteraard zijn wij ook gebonden aan ons beroepsgeheim zodat jouw gegevens door ons als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Om deze reden willen we je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij over jou verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Daarnaast is deze privacyverklaring gericht aan eenieder die met ons kantoor samenwerkt zodat hij of zij ook weet welke rechten en waarborgen wij op vlak van privacy bieden.

Ons privacybeleid wordt geregeld door deze privacyverklaring, evenals specifieke afspraken over privacy  die wij met jou  of derden maken in een overeenkomst.

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en  bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke producten en diensten voorrang op dit privacybeleid.

Al onze activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke vallen onder ons deze privacyverklaring zodat jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens steeds gewaarborgd worden.

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die jou als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Forum Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

In sommige gevallen heb jij ook een aantal verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van derden die je via onze diensten verkrijgt als verwerker van persoonsgegevens (vb. als gerechtsdeurwaarder of sociaal secretariaat) dan wel als cliënt of gevolmachtigde voor de eigenlijke cliënt of anderszins (vb. rechtsbijstandsverzekeraar).   Deze verplichtingen worden geregeld door de privacywetgeving in ruime zin (de AVG en uitvoerende wetten in materiële zin), evenals, in voorkomend geval, door de overeenkomst die wij met jou sluiten.  In ieder geval dien je dezelfde rechten en garanties zoals opgenomen in onze privacyverklaring  te respecteren.

 

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

A    DE PERSOONSGEGEVENS DIE JE MET ONS DEELT

We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan telefonisch (bijvoorbeeld wanneer je ons belt om een afspraak te maken), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je ons een brief of e-mail stuurt, of ons via de website of sociale media contacteert),  elektronisch (bijvoorbeeld bij het uitlezen van je e-ID wanneer je een contract afsluit) of mondeling (tijdens een consultatie of bespreking).

B    DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Om onze opdracht als advocaat te kunnen vervullen dienen wij opzoekingen te verrichten in diverse databanken die ofwel publiek door iedereen te consulteren zijn (vb. Belgisch Staatsblad, KBO), dan wel beperkt toegankelijk (vb. Regsol, beslagberichten) dan wel privédatabanken (vb. Graydon of andere bedrijfsgegevensdatabanken).   Daarnaast kunnen wij ook via jouw bezoek aan onze website/ sociale media of via jouw gebruik van onze (online) diensten gegevens verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar ons cookiestatement.

C    DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERKRIJGEN VAN DERDEN

Daarnaast vragen wij gegevens op bij derden, zoals gerechtsdeurwaarders, om bepaalde opzoekingen te verrichten (vb. adresopzoeking, solvabiliteitsonderzoek)  of bij overheden om bepaalde attesten te bekomen (bijvoorbeeld een attest van woonst).  Wij verkrijgen persoonsgegevens  met betrekking tot  derde personen (bijvoorbeeld een tegenpartij van onze cliënt) via onze cliënt of via inzage in dossiers bij overheden of de hoven en rechtbanken.

 

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:

A    IDENTIFICATIE- EN CONTACTGEGEVENS

Identificatie- en contactgegevens zijn de gegevens die ons toelaten om jou als prospect,  cliënt, tegenpartij, leverancier, sollicitant, werknemer, advocaat-vennoot, advocaat-medewerker of advocaat-stagiair,…  te identificeren en te contacteren (bijvoorbeeld jouw naam, geboorteplaats- en datum, nationaliteit, verblijfsstatus, rijksregisternummer…  en andere gegevens die vermeld zijn op identificatiedocumenten, jouw adres,  e-mailadres en telefoonnummer, bankrekeningnummer alsook andere gegevens die wij verplicht dienen op te vragen in het kader van antiwitwas regelgeving  (vb. of je een politiek prominent persoon bent, tijdstip van contactname, of je als uiteindelijk begunstigde wordt beschouwd van een rechtspersoon).

B    FACTURATIEGEGEVENS

Facturatiegegevens zijn gegevens die ons toelaten om onze diensten correct te kunnen aanrekenen, zoals facturatieadres, ondernemingsnummer, of je al dan niet BTW-plichtig bent.

C    VOORKEUREN EN INTERESSES

Voorkeuren en interesses zijn gegevens met betrekking tot jouw activiteiten of jouw situatie aan de hand waarvan wij jou nieuwsbrieven kunnen toezenden die voor jou  en jouw activiteiten van belang kunnen zijn.

D    GEGEVENS NOODZAKELIJK OM ONZE OPDRACHTEN TE VERVULLEN

Om onze opdrachten te kunnen vervullen als advocaat, gerechtelijk mandataris, bemiddelaar of arbiter, is een veelheid aan informatie noodzakelijk over onze cliënt en de in het dossier betrokken partijen.  Deze gegevens kunnen, als dit nodig is voor het uitvoeren van onze opdracht, gevoelige gegevens omvatten, zoals persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken,  genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

E    PERSOONSGEGEVENS VAN NIET-CLIËNTEN

In het kader van onze opdracht verkrijgen wij ook persoonsgegevens van derden die geen cliënt, leverancier, of gerechtelijke of administratieve  actor  zijn (bijvoorbeeld tegenpartijen, getuigen, derden die (onrechtstreeks) in een geschil of adviesverlening betrokken zijn).

Daarnaast kunnen wij via diverse kanalen (vb. onze website, bedrijvengids, beroepsverenigingen, onderwijsinstellingen,…) gegevens verzamelen over personen die nog geen cliënt, stagiair of medewerker zijn met de bedoeling hen onze dienstverlening of vacatures gericht te kunnen aanbieden. Wij waarborgen daarbij jouw recht op informatie en dwingen dat – voor zover van toepassing – samen met jouw eventuele wettelijk vereiste toestemming contractueel af van de derde partijen die in deze context jouw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.

Daarnaast kunnen wij via diverse kanalen (vb. internet, websites, (gespecialiseerde) gidsen, aanbevelingen…) gegevens verzamelen over personen die nuttig kunnen zijn voor onze dienstverlening en of onze cliënten, zoals gegevens van experten, vertalers, tolken, privé-detectives, vervangers, deurwaarders, notarissen,… zulks met de bedoeling van (mogelijke) (verdere) samenwerking in het kader van onze dienstverlening of als (vrijblijvende) aanbeveling aan cliënten.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens en op welke basis doen wij dat?

A    ALGEMEEN

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

–    in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van de ons verleende opdrachten;
–    om te voldoen aan de wettelijke,  reglementaire  en deontologische  bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
–    voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

B    ONZE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

B.1    Wanneer je ons contacteert of wij jou contacteren

Indien je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een afspraak te beleggen met een van onze advocaten, of je wenst onze nieuwsbrieven te ontvangen of ons te volgen via sociale media, of je wenst te solliciteren, hebben wij jouw identiteits- en contactgegevens nodig. Alle informatie die wij over jou ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt.  Indien je actief bent bij een dienstenverstrekker of leverancier van goederen (vb. verkoopdienst) op wie wij mogelijks een beroep wensen te doen, dan noteren wij ook jouw identiteits- en contactgegevens.

B.2    In het kader van onze dienstverlening

Bij de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van onze opdrachten dienen wij over de gegevens te beschikken van onze cliënten en andere bij de zaak betrokken derden.  Wij dienen deze personen te kunnen identificeren en de gegevens te verwerken die noodzakelijk of dienstig kunnen zijn in het kader van onze opdracht.

Daarnaast dienen wij jouw gegevens ook te verwerken indien je als gerechtelijk of administratief actor in een dossier betrokken bent (bijv. als advocaat van een partij, een magistraat, arbiter of mediator).

Wij gebruiken jouw gegevens ook voor administratie (waaronder facturatie, doorstorten derdengelden) en geschillenbeheer.

Wij kunnen ook jouw beoordelingsgegevens verwerken om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren en optimaliseren.

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch)  nieuwsbrieven of nieuwe producten of diensten aan te bieden waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn, evenals om jou wenskaarten te sturen of jou uit te nodigen op een door ons georganiseerd event.

B.3    Om witwas en financiering van terrorisme te bestrijden

Wij hebben de wettelijke verplichting om iedere cliënt en mandataris  te identificeren in functie van de aard van de ons verleende opdracht. Voor natuurlijke personen is dit aan de hand van de identiteitskaart of paspoort en de identificatiefiche die wij bij aanvang  dienen aan te maken en tijdens onze relatie dienen bij te werken indien nodig.  Bij rechtspersonen dienen wij via een zogenaamde UBO-verklaring de uiteindelijk begunstigden van iedere rechtspersoon-cliënt te identificeren.  Verdachte transacties conform de vigerende antiwitwasregelgeving dienen wij zo nodig te rapporteren aan de hiertoe bevoegde instantie.  Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar onze identificatieverklaringen die wij jou als prospect of cliënt zullen voorleggen.

B.4    Indien je voor ons werkt

Indien je voor ons kantoor werkzaam bent (als stagiair, medewerker, personeelslid  of managing partner), dan dienen wij in het kader van deze relatie heel wat persoonsgegevens van jou te verwerken, zoals jouw identiteits- contactgegevens, gegevens vermeld op jouw C.V,  jouw facturatie aan ons kantoor, de prestaties die je registreert in voor ons behandelde dossiers, de wijze waarop je functioneert binnen kantoor de wijze waarop je omgaat met cliënten, confraters, kantoorgenoten,… , jouw aan- of afwezigheden, gevolgde scholingen welke cliënten je hebt aangebracht edm., dit met het oog op een correct verloop van de samenwerking, de evaluatie van de samenwerking, en het verwerken van jouw facturatie aan ons kantoor.

Hoe bewaren en beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand.

Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel intern als extern.  Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze kantoren en/of archieven.

Als jouw gegevens gedeeld moeten worden, gebeurt dit in de mate van het mogelijke via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling (vb. bij gerechtelijke procedures, via het edeposit/DPA elektronische systeem, of enige andere applicatie).  Evenwel kunnen wij omwille van pragmatische redenen en rekening houdende met de gangbare en beschikbare communicatietechnieken ook gegevens delen per post of via gewone e-mail.  Indien je erop staat dat dit enkel gebeurt via een beveiligd elektronisch systeem (vb. via encryptie) dien je ons dit bij aanvang uitdrukkelijk schriftelijk te melden.

Onze advocaten en andere medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens onder toezicht van onze Data Protection Officer (DPO).  De wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken wordt bijgehouden in een dataverwerkingsregister.

Onze infrastructuur en informatiesystemen zijn uitgerust met technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze advocaten. Onze hard- en software wordt voortdurend up-to-date gehouden. Hiervoor doen wij beroep op gespecialiseerde derden.

Jouw persoonsgegevens zijn beperkt toegankelijk tot de advocaten van ons kantoor en andere aan ons kantoor verbonden medewerkers. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.  Verder zijn je gegevens toegankelijk voor de beheerders van onze softwaresystemen, dit louter om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan deze systemen (bijv. updates), en onze financiële administratie voor facturatie en boekhouding.  Uiteraard hebben wij met hen contractuele afspraken gemaakt zodat zij ook gebonden zijn door onze privacyverklaring en jouw rechten gegarandeerd worden.

Bij een onverhoopt  gegevenslek met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, word je in de door de wet voorziene omstandigheden persoonlijk verwittigd.

Wij raden je aan om zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming van jouw persoonlijke gegevens, zoals het beveiligen van je eigen mailbox, firewalls op je computer, e.d.m.

Aan wie kunnen wij jouw gegevens doorgeven?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen en we geven ze niet door aan derden tenzij in volgende gevallen waarbij wij, voor onze cliënten, steeds ons beroepsgeheim zullen respecteren:

–    Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in ons privacybeleid,
–    Indien dit nodig  is voor onze dienstverlening. In het kader van onze opdracht dienen wij jouw persoonsgegevens door te geven aan derden, bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder, de rechtbank, arbiter of mediator, de advocaat van de tegenpartij, een gerechtelijk mandataris, advocaten die voor ons vervangingsdiensten verrichten, een expert,….  , dit evenwel steeds beperkt tot  die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak.
–    Om onze boekhoudkundige, fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen te vervullen. Zo dienen wij jouw gegevens, indien van toepassing, door te geven aan onze accountant of het sociaal secretariaat.
–    Er een wettelijke en/of deontologische verplichting is.  Zo bijvoorbeeld in het kader van de anti-witwasregelgeving of ingeval van fiscale controle of in het kader van de rapportering en controle van onze derdengeldenrekeningen.
–    Er een gerechtvaardigd belang is voor ons kantoor of een betrokken derde. We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen).  Zo kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan derden op wie wij beroep doen voor gerechtelijke  invordering van onze facturen.
–    Je ons daar toelating voor geeft. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

Wij gebruiken, enkel mits daarin werd toegestemd,  gegevens voor interne/externe rapportering en voor het meedingen naar opdrachten (bijvoorbeeld via een openbare  aanbesteding).

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.

Alle gegevens die wij verwerken in het kader van een dossier dat bij ons in behandeling is worden opgeslagen tijdens de looptijd van het dossier evenals gedurende een termijn van 5 jaar na het afsluiten van het dossier en integrale betaling van onze ereloonfacturen, dit in het licht van onze bewaarplicht en beroepsaansprakelijkheid.

Identificatie en andere gegevens dienen wij te bewaren in het kader van de anti-witwasregelgeving gedurende een termijn van 10 jaar na beëindiging van de relatie met onze cliënt.

Facturatie- en ander boekhoudkundige gegevens worden bewaard gedurende een termijn van 7 jaar om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Gegevens van aan ons kantoor verbonden advocaten en personeel worden bewaard gedurende de periode van samenwerking en een periode van 10 jaar na beëindiging van de samenwerking.  Hetzelfde geldt voor gegevens van leveranciers en andere contractpartijen van ons kantoor.  Dit laat ons toe om onze contractuele verplichtingen te vervullen evenals onze verbintenisrechtelijke aansprakelijkheid.

Gegevens van sollicitanten worden bijgehouden gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf ontvangst van de sollicitatieboodschap en C.V., dit om onze aanwervingspolitiek te optimaliseren en de sollicitant  toekomstige vacatures te kunnen aanbieden.

Andere gegevens van derden worden bewaard gedurende een termijn die  in functie is van de aard van de relatie tot ons kantoor.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

 

Welke rechten heb je?

A    RECHT VAN INZAGE

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

–    de verwerkingsdoeleinden;
–    de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
–    de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
–    indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
–    het bestaan van je privacy-rechten
–    het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
–    de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
–    het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die je vraagt.

B    RECHT OP VERBETERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis, een nieuw rekeningnummer, nieuwe contactgegevens, een wijziging van uiteindelijk begunstigde.

Indien je cliënt bent heb je een verplichting om deze wijziging aan ons zo snel als mogelijk  mee te delen.  Hiervoor verwijzen wij graag naar onze identificatieverklaring.

C    RECHT OP GEGEVENSWISSING (HET ‘RECHT OP VERGETELHEID’)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

–    je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins door ons verwerkt;
–    je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar wij ons op kunnen beroepen voor de (verdere) verwerking;
–    je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking;
–    je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
–    je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
–    je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de  bewaring en verwerking ervan noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. anti-witwasregelgeving) of om onze opdracht te kunnen uitvoeren of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

D    RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

–    je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
–    de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
–    wij hebben je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
–    zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;

E    RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS (‘DATA PORTABILITY’)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen en over te laten dragen.  Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

Je kan ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm.

Je kan ons verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (vb. opvolgende advocaat) .

F    RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang of in kader van het algemeen belang.

Wij zullen de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij wij  dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Wat betreft je recht van bezwaar in het kader van direct marketing, zie hieronder.

Hoe jouw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen neem je contact op met je vertrouwde advocaat bij FORUM ADVOCATEN of je neemt contact met ons op per telefoon per mail op privacy@forumadvocaten.be of per brief.

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart).

Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wil je geen enkele vorm van commerciële communicatie (nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze seminars of evenementen) ontvangen? Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor deze redenen.  Je neemt contact op met ons (zie hoger) of je gebruikt de uitschrijfknop in onze uitnodigingen of (elektronische) nieuwsbrieven.

 

Website en sociale media

Via onze website en sociale media kunnen wij bepaalde gegevens verzamelen.

Voor onze website verwijzen hiervoor graag naar ons cookie statement.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens wanneer u ons via de website of sociale media contact met ons opneemt (zie hoger).
Wij  houden geanonimiseerde statistieken bij van de bezoekers en hun reacties op onze website en sociale media.

Indien je onze sociale media gebruikt (door bijv. Forum Advocaten te volgen  op Facebook of te verbinden met Forum Advocatenvia LinkedIn) aanvaard je de verwerking van persoonsgegevens door het sociale medium zelf (vb. Facebook, LinkedIn) volgens hun gebruikers- en privacyvoorwaarden.

 

Hoe kun je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO), telefonisch of per mail op privacy@forumadvocaten.be

 

Wat bij een conflict over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen in functie van veranderende regelgeving en/of de interpretatie van deze regelgeving of door wijzigen van de wijze waarop wij onze diensten (en producten) aanbieden (vb. via nieuwe communicatietechnieken).
Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (www.forumadvocaten.be). Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.