Wettelijke en contractuele informatie

Wie we zijn

Forum Advocaten is georganiseerd als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) en heeft haar maatschappelijke zetel en hoofdkantoor te 2000 ANTWERPEN, Nassaustraat 37-41 en is ingeschreven in het RPR van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, is ingeschreven in de  KBO onder het nummer 0848.704.171 en heeft als btw nummer BE 0848.704.171.  Het kantoor heeft een bijkantoor te 2880 BORNEM, Barelveldweg 24

Hierna vindt u het adres van onze website en de contactgegevens van het kantoor (deze van het bijkantoor zijn dezelfde):

T (+32) 3 369 95 65
F (+32) 3 369 95 66
W www.forumadvocaten.be
E info@forumadvocaten.be

De volgende advocaten zijn, persoonlijk dan wel via een eigen vennootschap, verbonden aan FORUM ADVOCATEN:

Advocaat-vennoten

Reiner TIJS
Frederic ROSIERS
Jana KERN
Ilse DE GEYTER

Advocaat-medewerkers

Evi VAN AKEN
Sid VAN WELLEN
Joram MAES

Advocaat-stagiairs

Joelle GILLEMOT
Annelies JANSSEN
Maxime JEANRAY
Lander HEYLEN
Maarten VERBOVEN
Laura VAN DOOREN

Alle advocaten zijn verbonden aan de balie van de Provincie Antwerpen:

Antwerpen:
Bolivarplaats 20/15,
2000 Antwerpen
T 03 260 72 50
F 03 260 72 71
E info@balieprovincieantwerpen.be

Mechelen
Keizerstraat 20
2800 Mechelen
T 015 20 90 63
F 015 21 21 35

Onze beroepsregels

De advocaten van Forum Advocaten zijn onderworpen aan de deontologie van advocaten die volgt uit wettelijke bepalingen (het gerechtelijk wetboek), reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, de Orde van Vlaamse Balies, en deze van de Balie van Antwerpen.   Op verzoek stellen wij u de gevraagde bepalingen ter beschikking.

Onze algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Forum Advocaten. Deze bevatten o.a. algemene bepalingen over de totstandkoming van de overeenkomst, de erelonen, kosten, de behandeling van de dossiers, de aansprakelijkheid, klachten, geschillenbeslechting.

De bijzondere voorwaarden die individueel met de Cliënt zijn afgesproken hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden.

 

Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Forum Advocaten: BV FORUM ADVOCATEN (RPR Antwerpen), ingeschreven in de KBO onder het nummer 0848.704.171, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Nassaustraat 37-41;
 • De Cliënt: De cliënt of de cliënten die een beroep doen op het Kantoor voor juridisch advies en bijstand van allerlei aard, en die door Forum Advocaten als cliënt(en) worden aanvaard;
 • Partij(en): De Cliënt en/of Forum Advocaten.

 

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerking tussen Forum Advocaten en de Cliënt met uitsluiting van diens algemene voorwaarden.

Van deze voorwaarden evenals de bijzondere voorwaarden kan enkel bij schriftelijk akkoord worden afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan het Kantoor, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten.

Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Indien een of meerdere clausules van deze voorwaarden of de bijzondere voorwaarden nietig of onwerkzaam zouden zijn wegens strijdigheid met wettelijke en/of deontologische bepalingen heeft dit niet de nietigheid of onwerkzaamheid van de gehele voorwaarden tot gevolg. In dat geval wensen Partijen dat de nietige of onwerkzame clausule vervangen wordt door een gelijkwaardige clausule die de bedoeling van de Partijen terzake weergeeft en die wel conform is met de wetgeving en deontologie.

Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

 

Het kantoor Forum Advocaten

Forum Advocaten is een geïntegreerd kantoor onder de vorm van een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) waarin advocaten actief zijn als advocaat-vennoot, advocaat-medewerker- of advocaat-stagiair.

Het overzicht van de advocaten die verbonden zijn aan Forum Advocaten is, naast de andere wettelijke informatie over Forum Advocaten, terug te vinden in de welkomstbrochure en onze website www.forumadvocaten.be en is op eerste verzoek verkrijgbaar.

De advocaten verbonden aan Forum Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Forum Advocaten dat de enige contractspartij van de Cliënt is voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij indien uitdrukkelijk anders vermeld, zijn al de offertes, prijsopgaven en bestekken van Forum Advocaten vrijblijvend, indicatief en steeds voor herziening vatbaar en geldig voor een periode van 7 dagen.

Iedere consultatie en de gebeurlijke voorbereiding hiervan, is, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, betalend, zelfs zonder dat hiervoor een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

De overeenkomst tussen Forum Advocaten en de Cliënt komt in regel pas tot stand nadat Forum Advocaten de door Cliënt vervolledigde en ondertekende bijzondere voorwaarden en identificatieverklaring ontvangen heeft en Forum Advocaten tot passende identificatie van de Cliënt is kunnen overgaan, of – bij navolgende opdrachten – nadat Forum Advocaten te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden, hetzij uitdrukkelijk schriftelijk dan wel door de uitvoering ervan.  De overeenkomst komt retroactief tot stand tot op het ogenblik van de eerste consultatie en de voorbereiding hiervan.

Indien bij navolgende opdrachten geen bijzondere voorwaarden worden overeengekomen wordt geacht te worden gewerkt in regie aan het uurtarief van de bijzondere voorwaarden van de eerste opdracht, of, ingeval hiervoor bijzondere ereloonafspraken werden overeengekomen en het een soortgelijke opeenvolgende opdracht betreft, aan deze bijzondere ereloonafspraken.

 

De aan Forum Advocaten verleende opdracht

De dienstverlening van Forum Advocaten kan onder meer betrekking hebben op diensten die als advocaat worden verstrekt, zoals adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber, maar ook diensten als bemiddelaar of arbiter.

De aan Forum Advocaten toevertrouwde opdracht en de aanpassing en/of uitbreiding ervan kan blijken uit de bijzondere voorwaarden, maar ook uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties en/of de betaling van facturen.

Forum Advocaten voert met de vereiste zorg de haar toevertrouwde opdrachten in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis.

Tenzij wanneer dit expliciet blijkt uit de aan Forum Advocaten verleende opdracht is Forum Advocaten niet verplicht:

 • om ervoor te zorgen dat de diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetten van een vreemd rechtsgebied;
 • om tijdens de duur van de samenwerking te melden dat de Cliënt niet heeft voldaan aan alle wettelijke of reglementaire regelgeving die op hem of zijn activiteiten van toepassing zijn;
 • om tijdens de duur van de samenwerking er voor te zorgen dat de Cliënt optimaal gebruik gemaakt heeft van elke investeringssteun, subsidie, overige toelagen of andere uitkeringen of mogelijkheden van enige wet of regelgeving;
 • om, Cliënt (pro)actief in te lichten omtrent enige toekomstige verandering(en) in de wetgeving, regels of wijzigende interpretaties.

Behandeling van dossiers

Per dossier zal door Forum Advocaten een behandelende advocaat worden aangeduid die het meest aangewezen is om het dossier te behandelen, doorgaans de advocaat die actief is binnen het rechtsdomein waaronder het dossier valt.

Indien de optimale behandeling van het dossier dit vereist worden door de behandelende advocaat andere advocaten van Forum Advocaten of externe advocaten bij de behandeling betrokken in functie van het rechtsdomein waarin deze actief zijn.

De behandelende advocaat kan zich laten bijstaan door advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs onder diens supervisie.

Tevens heeft de behandelende advocaat het recht zich te laten vervangen door confraters op zittingen voor rechtscolleges en/of vergaderingen.

Indien zich een tegenstrijdigheid van belangen voordoet tussen Forum Advocaten, de Cliënt, en/of de tegenpartij, zal Forum Advocaten dit zo snel als mogelijk aan de Cliënt melden en hem doorverwijzen naar een ander advocatenkantoor.

Forum Advocaten verbindt er zich toe dat de gepresteerde diensten worden geleverd volgens haar deontologie en de regels van de kunst, rekening houdend met de relevante wet- en regelgeving van kracht op het ogenblik van de behandeling van het dossier. Forum Advocaten kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen aan deze wet- en regelgeving.

Forum Advocaten zal de Cliënt stipt op de hoogte houden van de evolutie van het dossier en zal iedere belangrijke ontwikkeling met hem overleggen.

Forum Advocaten en zijn advocaten zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Forum Advocaten is op de zetel van Forum Advocaten.

De cliënt zal zich onthouden van iedere rechtstreekse communicatie met de tegenpartij of diens raadsman of derden zonder voorafgaand overleg met Forum Advocaten.

 

Informatieverplichting van de Cliënt

De Cliënt verstrekt aan Forum Advocaten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Forum Advocaten, stipt alle informatie die relevant is of kan zijn voor het dossier.

Behoudens andersluidend beding is Forum Advocaten niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie (ook mondelinge) die de Cliënt haar overmaakt, noch de betrouwbaarheid na te gaan van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de Cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

Forum Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

Indien Forum Advocaten in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, leden van een zelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en achterman zijn. Dit is in het bijzonder eveens het geval indien partijen optreden als een feitelijke vereniging of gezamenlijk bezwaar of beroep indienen tegen eenzelfde beslissing of aanvraag (vb. bezwaar tegen een ruimtelijk uitvoeringsplan, tegen een omgevingsvergunning,…)

 

Adviezen

Tenzij indien uitdrukkelijk anders bepaald geldt m.b.t. door Forum Advocaten verstrekte adviezen en andere informatie, van welke aard en onder welke vorm ook, het volgende:

 • Deze zijn uitsluitend bedoeld om door de Cliënt  te worden gebruikt voor het aangegeven doel;
 • Deze mogen niet aan derden worden verstrekt of voor een ander doel worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Forum Advocaten.  Deze toestemming kan afhankelijk worden gesteld van bepaalde voorwaarden;
 • Forum Advocaten zal in ieder geval geen zorgplicht of aansprakelijkheid hebben tegenover derden indien deze zich hierop baseren.   De Cliënt zal Forum Advocaten hiervoor desgevallend vrijwaren.

Bij het nemen van een beslissing mag de Cliënt niet enkel rekening houden met de door Forum Advocaten verstrekte adviezen en andere informatie, maar dient hij alle relevante factoren in zijn beslissingsproces te betrekken.  De verantwoordelijkheid van de beslissing berust uitsluitend bij de Cliënt.

 

Beroep op derden

Indien dit voor de goede behandeling van een dossier noodzakelijk wordt geacht, dan kan Forum Advocaten  beroep doen op derden voor de uitvoering van haar opdracht (niet-limitatief: andere advocaten in binnen- en buitenland, gerechtsdeurwaarders, notarissen, consultants, accountants, revisoren, vertaalkantoren, experten).

Indien de opdracht van deze derden en de kostprijs ervan wezenlijk is, zal Forum Advocaten de aanduiding van de derden voorafgaand met de Cliënt bespreken.

De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd.  De vergoedingen / erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Forum Advocaten voorgeschoten  worden, worden deze doorgerekend aan de Cliënt.

Bovenstaande laat onverlet dat Forum Advocaten het recht heeft om externe advocaten of andere derden in onderaanneming in te schakelen.

 

Erelonen en onkosten

Vergoeding in regie

Behoudens andersluidende afspraak, wordt in ieder dossier gefactureerd in regie op basis van een timesheet met een overzicht van de verrichte prestaties, gemaakte kosten en doorgerekende uitgaven.

De eindafrekening van Forum Advocaten bestaat in dat geval uit drie onderdelen, namelijk (i) erelonen, (ii) dossier- en kantoorkosten, en (iii) doorgerekende uitgaven.

Erelonen

De erelonen van de behandelende advocaat/advocaten worden berekend aan de hand van de timesheet, meer bepaald het aantal tijdseenheden (in minuten) vermenigvuldigd met het tarief per minuut.

Het uurtarief van de behandelende advocaat/advocaten wordt bij aanvang bepaald bij opening van het dossier.

De minimaal aangerekende tijd voor iedere interventie bedraagt 10 minuten.

Bij de eindafrekening van het dossier heeft Forum Advocaten het recht een coëfficiënt toe te passen op een deel of het geheel van de aangerekende erelonen afhankelijk van de inzet van het dossier, de hoogdringendheid van interventies, de specialiteit, en/of het behaalde resultaat.

Forum Advocaten behoudt zich het recht voor om in de maand januari van ieder jaar de uurtarieven jaarlijks te indexeren aan de hand van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder. Hiervan wordt de Cliënt op de hoogte gebracht.

 

Dossier- en kantoorkosten

De dossier- en kantoorkosten worden forfaitair bepaald en worden aan de Cliënt schriftelijk meegedeeld.

Forum Advocaten behoudt zich het recht voor om de kosten aan te passen.  Hiervan wordt de Cliënt op de hoogte gebracht.  De nieuwe kosten gelden vanaf de kennisgeving.

 

Doorgerekende uitgaven

Dit zijn doorgerekende kosten die Forum Advocaten voor rekening van de Cliënt betaald heeft, zoals gerechtskosten of kosten van derden (bijv. gerechtsdeurwaarderskosten, vertaalkosten).

 

Andere vergoedingswijzen

Forum Advocaten en de Cliënt kunnen andere formules voor de berekening van de erelonen en/of de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules, die uitdrukkelijk moeten worden overeengekomen, kunnen ondermeer bestaan in:

 • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per  aanleg;de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de Cliënt);
 • de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks)  wordt gefactureerd (abonnementsformule);

De vergoeding in regie kan aangevuld worden met een van voormelde formules, zoals bijvoorbeeld een success fee (forfaitair bedrag, of een percentage op het behaalde resultaat).  In dat geval kan de hoger beschreven coëfficiënt op de erelonen ter vergoeding van het resultaat niet cumulatief worden toegepast.

 

Voorschotfacturen (provisiefacturen) en tussentijdse afrekeningen

Behoudens andersluidende afspraak kan/zal Forum Advocaten aan de Cliënt bij aanvang van het dossier en tijdens de duurtijd ervan provisienota’s overmaken ter dekking van reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten en nog te verrichten prestaties en te maken kosten.  Forum Advocaten behoudt zich het recht voor pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan.

Bij de eindafrekening of tussentijdse afrekening van het dossier worden de provisies in rekening gebracht op het totaalbedrag van erelonen en onkosten.

Forum Advocaten heeft ook de mogelijkheid om op regelmatige tijdstippen tussentijdse staten op te maken waarbij het dossier wordt afgerekend tot op een welbepaalde  datum, bv. deze van de laatste prestatie.

 

Betaling

De facturen van Forum Advocaten zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum, tenzij indien anders vermeld of uitdrukkelijk overeengekomen.

Indien een factuur (provisiefactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur), dan wel een ander betalingsverzoek niet tijdig betaald wordt, heeft Forum Advocaten, zonder de Cliënt voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om moratoire interesten aan een interestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50), onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding).

Forum Advocaten kan voor de aanmaning tot betaling een (administratie)kost aan de Cliënt aanrekenen van 100 EUR per aanmaning. Forum Advocaten kan eveneens de kost voor aanmaning via deurwaarder, verhoogd met een (administratie)kost van € 100 per aanmaning aan de Cliënt aanrekenen.

Bij niet-tijdige betaling heeft Forum Advocaten zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Forum Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

De Cliënt machtigt bij aanvang van de samenwerking Forum Advocaten om aan het kantoor verschuldigde bedragen in te houden  en  te verrekenen op ingekomen derdengelden te zijnen gunste.

Indien er meerdere Cliënten, dan wel derde-betalers zijn in een betreffend dossier zijn deze hoofdelijk, ieder voor het geheel, gehouden tot de kosten en erelonen en dit ongeacht aan welke Cliënt Forum Advocaten haar factuur heeft opgemaakt.

De plaats van betaling is op de zetel van Forum Advocaten.

 

Btw

Alle door Forum Advocaten vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw.

Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden.

 

Aansprakelijkheid

Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van Forum Advocaten (daaronder ook begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan Forum Advocaten die hun diensten verrichten in naam en voor rekening van Forum Advocaten) kan de Cliënt uitsluitend Forum Advocaten aansprakelijk stellen, maar niet de vennoten van Forum Advocaten, de mandatarissen van Forum Advocaten, de  aangestelden van Forum Advocaten en/of de advocaten verbonden aan Forum Advocaten.

De aansprakelijkheid van Forum Advocaten voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van Forum Advocaten in het concrete geval wordt uitgekeerd voor het schadegeval.

De aansprakelijkheid van Forum Advocaten voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is beperkt tot het totaalbedrag van door de Cliënt betaalde erelonen in het dossier waarin het schadegeval zich voordoet, met een maximum van € 25.000,- per schadegeval.  Schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de  beschadiging van gegevens of documenten, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, geven in geen geval recht op schadeloosstelling.

De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Forum Advocaten zijn niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is door het opzet van Forum Advocaten en/of van een advocaat die verbonden is aan Forum Advocaten en/of van een aangestelde van Forum Advocaten.  Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Forum Advocaten niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (a) door zowel het opzet als de grove schuld van Forum Advocaten, van een advocaat die verbonden is aan Forum Advocaten, van een aangestelde van Forum Advocaten of van een lasthebber van Forum Advocaten of (b) door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht.

De Cliënt vindt de verzekering van Forum Advocaten, zoals omschreven in het Informatiepakket voldoende.  Indien de Cliënt evenwel wenst dat Forum Advocaten een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dienen Forum Advocaten en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekeringsovereenkomst ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

Forum Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door haar onderaannemers (andere dan aan het kantoor verbonden advocaten), zelfs niet ingeval van opzet of grove schuld, tenzij indien er een effectieve verzekeringsdekking bestaat in hoofde van Forum Advocaten of voormelde derden die resulteert in een effectieve uitkering, tot welk bedrag de aansprakelijkheid van Forum Advocaten alleszins beperkt wordt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Forum Advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Forum Advocaten toegekende opdracht.

Tenzij indien anders vermeld blijven de intellectuele eigendomsrechten op de gemaakte adviezen, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, eigendom van Forum Advocaten en/of de hieraan verbonden advocaten.

 

Beëindiging van de samenwerking / lopende dossiers

Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Forum Advocaten en de Cliënt hebben zowel de Cliënt als Forum Advocaten het recht om die overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Indien Forum Advocaten tot opzegging overgaat zal zij in een redelijke termijn voorzien nodig voor de Cliënt om een andere opvolgende advocaat te consulteren, tenzij ingeval van een dringende reden die noopt tot een onmiddellijke stopzetting van de samenwerking.

Indien de Cliënt tot verbreking overgaat, dan zal deze geacht worden in te gaan op het ogenblik van (i) de datum van ontvangst van het schrijven van de opvolgende advocaat waarin deze de opvolging meldt of (ii) de schriftelijke bevestiging van de Cliënt dat  geen enkele prestatie meer geleverd mag worden, of (iii) het uitblijven van enige bevestiging uiterlijk drie werkdagen nadat Forum Advocaten de Cliënt schriftelijk heeft verzocht of nog enige prestatie geleverd dient te worden.

De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, in voorkomend geval, de succesfee indien het beoogde resultaat behaald wordt na beëindiging van de samenwerking.   In dit verband verbindt de Cliënt zich ertoe Forum Advocaten spontaan in kennis stellen van het resultaat van het dossier.  Bovendien geeft de Cliënt hierbij reeds volmacht aan Forum Advocaten om dit resultaat bij derden op te vragen, waaronder de opvolgende advocaat, en de hoven en rechtbanken.  Forum Advocaten heeft evenwel het recht om de gederfde kans op de successfee ineens af te rekenen.  Deze wordt in dat geval begroot op 30% van de bedongen successfee.  Forfaitaire ereloonvergoedingen worden geacht integraal verschuldigd te zijn, zelfs bij verbreking.

Forum Advocaten maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt, dan wel de opvolgende advocaat. Forum Advocaten bezorgt de Cliënt op eerste verzoek zijn dossier terug. De kosten voor het kopiëren en overmaken van het dossier vallen ten laste van de Cliënt.  Forum Advocaten is gerechtigd om hiervoor een provisie te vragen.

Forum Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval deze omwille van wanprestatie te haren laste ontbonden zou worden.

 

Datagegevens en communicatie

Forum Advocaten bewaart dossiergegevens in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand.  Elektronische bestanden worden bewaard op beveiligde en afgesloten (back-up)servers, zowel intern als extern.  Papieren bestanden worden eveneens beveiligd en afgesloten bewaard in onze kantoren en/of archieven.

Forum Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar kan het dossier definitief vernietigd worden.

De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de privacyverklaring van Forum Advocaten.

Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet bij de aanvang van de samenwerking, gaat deze ermee akkoord dat Forum Advocaten, bij wijze van referentie, mag melden dat de Cliënt een cliëntenrelatie heeft (gehad) met het kantoor en/of dat het kantoor bepaalde dossiers voor hem of haar heeft begeleid (bijv. op de website, brochures,…).

Tijdens de samenwerking kunnen de partijen op elektronische wijze met elkaar  communiceren.  Het is echter niet mogelijk te waarborgen dat de elektronische overdracht van gegevens volledig veilig, virusvrij of foutloos is, en derhalve kunnen deze overdrachten worden onderschept of vervalst, verloren geraken, vernield of vertraagd worden of onbruikbaar worden gemaakt.  De partijen erkennen hierbij dat geen enkel systeem of geen enkele procedure deze risico’s volledig kan uitsluiten. Indien de Cliënt erop staat dat elektronische communicatie  enkel gebeurt via een beveiligd elektronisch systeem (vb. via encryptie) dient deze dit bij aanvang uitdrukkelijk schriftelijk te melden.

 

Anti-witwaspreventie

Forum Advocaten is onderworpen aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 06/10/2017)  (hierna de ‘Witwaswet’). Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal administratieve verplichtingen te vervullen en bepaalde transacties te melden.

Vooraleer Forum Advocaten  enige zakelijke relatie met de Cliënt kan aangaan, dient zij tot identificatie over te gaan. Dit gebeurt door het inlezen van de identiteitskaart of paspoort, de identiteitsverklaring  en door de verklaring van uiteindelijk begunstigde.  Forum Advocaten dient periodiek de identificatie te hernieuwen.

De Cliënt verbindt er zich toe om Forum Advocaten onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn of haar persoonlijke gegevens, dan wel in geval van rechtspersonen ook over  de wijziging van haar uiteindelijk begunstigden.

Het niet-verstrekken van gegevens zodat identificatie onmogelijk is binnen de twee weken na het verzoek hiertoe,zal Forum Advocaten noodzaken om de samenwerking te verbreken.

Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil.  Het is de advocaat en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 

Klachten

Elke klacht over de dienstverlening of facturatie van Forum Advocaten kan enkel in aanmerking worden genomen, indien zij gemotiveerd schriftelijk aan Forum Advocaten wordt medegedeeld binnen de vijftien dagen na de desbetreffende dienstverlening of de factuurdatum van de desbetreffende factuur.

Indien geen (tijdige) betwisting Forum Advocaten bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Het Belgisch recht is van toepassing op de samenwerking.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne.

Indien de Cliënt ontevreden is over de verrichte werkzaamheden van een advocaat van Forum Advocaten, kan de Cliënt hieromtrent overleggen met de advocaat zelf.  Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de Cliënt, wordt op diens verzoek een (andere) advocaat-vennoot  van Forum Advocaten aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Klachten over de dienstverlening kan cliënt, indien hij consument is, richten aan de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (LIGECA www.ligeca.be, oca@ligeca.be), Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel.   Daarnaast kunnen klachten gericht worden aan de Stafhouder bij de balie waar de verbonden advocaat bij is ingeschreven (zie hiervoor het Informatiepakket).

De Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd voor de interpretatie van deze Overeenkomst en de beslechting van geschillen tussen Forum Advocaten en de Cliënt.

 

Wijziging

Forum Advocaten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.  Ingeval van wijziging brengt Forum Advocaten de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. De Cliënt wordt onweerlegbaar vermoed kennis hiervan te hebben door de publicatie van de (nieuwe) algemene voorwaarden op de website.

Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.